Frederiks Områdefornyelse

Denne side vil blive brugt til at orientere
om arbejdet med at etablere og gennemføre
et projekt for områdefornyelse i Frederiks

Sidens indhold leveres hovedsagelig af
Opstartgruppen af 16. juni 2016 og nu af
Følgegruppen for Frederiks Områdefornyelse

2019.11.26   PENGE TIL OMRÅDEFORNYELSE I FREDERIKS FRIGIVES NU. 

Efter at ministeriet har givet grønt lys, kan der nu komme gang i projektet med områdefornyelse i Frederiks. På Landdistriktsudvalgets møde den 26. november indstillede man til byrådet, at der frigives midler til områdefornyelse i Frederiks som følger:

Der er tidligere afsat 500.000 kr. til rådighed i 2019. Det indstilles nu, at der yderligere afsættes 770.000 kr. i 2020, 3.150.000 i 2021 samt 80.000 kr. i 2022. Det samlede udgift for kommunen vil være på 3.758.000 kr., og dertil kommer statens tilskud på 742.000 kr., i alt 4,5 mio. kroner.

På vegne af Følgegruppen vil Borgerforeningen fortsat orientere om projektet i vores Facebook-gruppe og på http://www.alhedeborger.dk/frederiks-omraadefornyelse

2019.05.30    Program for områdefornyelse i Frederiks

Viborg Kommunes forvaltning har nu færdiggjort programmet for områdefornyelsen og sat det på dagsorden til politisk behandling i Landdistriktsudvalget og derefter Byråd og ministerium. 

De 2 skrivelser, som er tilsendt hhv. forvaltning og politikere har vi desværre ikke modtaget svar eller anden reaktion på! 

Programmet kan ses i venstre menu: Følgegruppe - møderef., skrivelser mv.

 

2019.04.08    2. Borgermøde, orientering

Den 8. april blev det 2. orienteringsmøde for borgere i Frederiks afholdt med knap så mange deltagere, som til det første orienteringsmøde i marts. De skitserede tanker og planer blev fremvist for borgerne, og alt blev tilsyneladende godt modtaget, for der var kun enkelte spørgsmål og ingen hørbar kritik.

Nu kan der godt gå nogen tid, før der er nyt at fortælle. Forvaltningen og konsulenterne går nu i gang med at udforme projektet og skrive program, hvorefter det skal behandles politisk. Først i Landdistriktsudvalget, derefter i Byrådet, og desuden skal det godkendes i ministeriet, og endelig skal opgaverne sendes i udbud.

På vegne af Følgegruppen vil Borgerforeningen fortsat orientere om projektet i vores Facebook-gruppe og her på siden. Under 'Følgegruppe - mødereferater' i venstre menu kan man se præsentationen samt mødereferat.

2019.04.02    4. møde i Følgegruppen

Den 2. april blev det fjerde møde mellem Følgegruppen og sagsbehandlere fra Viborg Kommune og Labland Arkitekter afholdt. 

Der blev præsenteret de opdaterede skitser fra arkitekterne, og man arbejdede sig nærmere på, hvordan projektet kunne komme til at se ud. Dette er det sidste planlagte møde i rækken, og efter Borgermødet den 8.4 vil arbejdet med projekteringsfasen og den politiske godkendelsesproces gå i gang.

Der bliver udarbejdet referat fra mødet, og det vil kunne ses under menupunktet i venstre menu, når det modtages.

Der er indkaldt til BORGERMØDE mandag den 8. april kl. 19.30 i Kulturhuset

(Se invitationen her)

        FØLG MED  > >  KLIK HER OG LÆS MERE

2019.03.18    3. møde i Følgegruppen

Den 18. marts blev det tredje møde mellem Følgegruppen og sagsbehandlere fra Viborg Kommune og Labland Arkitekter afholdt. 

Der blev præsenteret de første rå skitser fra arkitekterne, og man arbejdede sig nærmere på, hvordan projektet kunne komme til at se ud. Der skulle prioriteres hårdere, for at pengene kunne række.

Der er udarbejdet referat fra mødet, og det kan ses under menupunktet i venstre menu.

Der vil blive indkaldt til BORGERMØDE mandag den 8. marts kl. 19.30 i Kulturhuset

(Se invitationen her)

2019.03.04    Borgermøde, orientering

På et velbesøgt orienteringsmøde for borgere i Frederiks (80-90 deltagere) blev de foreløbige resultater af følgegruppens, de kommunale sagsbehandleres og Labland arkitekternes arbejde præsenteret.

De fremlagte skitser og tanker blev modtaget positivt, og det foreløbige arbejde, som der har været rigtig mange bidragydere til blandt byens borgere, blev rost. 

Under 'Følgegruppe - mødereferater' i venstre menu kan man se præsentationen samt mødereferat.

2019.02.20    2. møde i Følgegruppen

Den 20. februar blev det andet møde mellem Følgegruppen og sagsbehandlere fra Viborg Kommune og Labland Arkitekter afholdt. 

Det er jo klart, at med det afsatte beløb til områdefornyelse er det ikke muligt at gennemføre alle de tiltag og delprojekter, som arbejdsgrupperne har med i deres opgørelser, så på mødet blev det tilstræbt at udpege nogle enkelte områder, der skulle prioriteres. Labland Arkitekter vil nu arbejde videre med disse områder og lave skitser til arbejder, der kan imødekomme ønskerne.

Der bliver udarbejdet referat fra mødet, og det vil kunne ses under menupunktet i venstre menu, når det modtages.

Der vil blive indkaldt til BORGERMØDE mandag den 4. marts kl. 19.30 i Kulturhuset

(Se invitationen her)

2019.01.23    1. møde i Følgegruppen

Efter byrådets godkendelse har kommunens forvaltning nu truffet aftale med Århus firmaet "Labland Arkitekterne" om at varetage den faglige del af Følgegruppens forestående arbejde med at udpege de af de mange forslag, som skal indgå i områdefornyelsen, og som det afsatte budget kan rumme.

Den 23. januar blev første møde mellem Følgegruppen og folk fra Viborg Kommune og Labland Arkitekter afholdt i en atmosfære af positiv energi og et oprigtigt ønske om i fællesskab at finde frem til den bedste løsning (se billeder).

Der bliver udarbejdet referat fra møderne, og disse vil kunne ses under menupunktet i venstre menu, når de er til rådighed sammen med andre relevante dokumenter.

OMRÅDEFORNYELSEN I FREDERIKS
2. UPDATE: Det lykkedes desværre ikke at overbevise Landdistriktsudvalget om, at forvaltningens oplæg til finansiering af Frederiks områdefornyelse var både uretfærdig og utilstrækkelig. Udvalget valgte at rette ind efter forvaltningens oplæg i stedet for at kæmpe for landdistrikterne, som vi egentlig troede var udvalgets kerneopgave. Vi må blot håbe, at der alligevel har lejret sig en tanke hos udvalgets medlemmer, og at man i løbet af projektets gennemførelse vil finde mulighed for at supplere med flere midler, så også Frederiks områdefornyelse kan få en fair behandling. Nu vil det være op til det kommende projektarbejde at få det optimale ud af det afsatte beløb.

UPDATE: Der er naturligvis ikke tilfredshed med, at man uden nærmere begrundelse har skåret budgetrammen ned fra de først udmeldte 6 mio. kr. til nu 4.5 mio. kr! Det er væsentligt mindre, end hvad der har været til rådighed ved andre områdefornyelser og ikke tilstrækkeligt til de mange ønsker og forslag, som koordinationsgruppen har. 

Borgerforeningen/Styregruppe f. områdefornyelse og i hvert fald 1 privatperson har forud for mødet den 29.11 sendt kraftige indsigelser til byråd og udvalg, hvor man indtrængende beder om, at budgettet kommer tilbage på de minimum 6 mio. kr.
Læs skrivelsen her

------------------------------------------------------------------------------- tidligere indlæg ---------------------------------------

Som tidligere omtalt besluttede Teknisk Udvalg på mødet den 29. november 2017, at der skal udføres områdefornyelse i Frederiks.

Dermed imødekommes den ansøgning, som Alhedens Borgerforening havde indsendt den 10. september som kulmination på det arbejde, som Koordinationsgruppen havde udført i løbet af 2016-17 og Borgermødet den 17. januar 2017. Områdefornyelsen vil tage udgangspunkt i det omfattende materiale, der var en del af ansøgningen.
 

Kultur & Udvikling indstiller til udvalget:
-at der udarbejdes program for Områdefornyelse Frederiks inden for en budgetramme på 4.5 mio. kr.

og indstiller til byrådet:
-at der gives bevilling til anlægsudgifter på 500.000 kr.

 

BORGERINDDRAGELSE OG PROGRAMSKRIVNING
Der vil snarest blive etableret en lokal følgegruppe og valgt en ekstern rådgiver.

I januar 2019 vil arbejdet med borgerinddragelse og programskrivning blive sat i gang, og det forventes, at dette vil være afsluttet og klar til politisk godkendelse medio 2019 samtidig med frigivelse af budgetrammen.

Gennemførelsen af områdefornyelsen vil forløbe i årene 2019-2022.

Se hele dagsorden her:  https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Landdistriktsudvalget/2018/11/27112018180000201811271800#7

 

(indlæg fra Alhedens Borgerforening)

Åbn billedet på ny side

 

STATENS TILSKUD TIL BYFORNYELSE ER NÆSTEN FJERNET

Vi er glade for, at Frederiks’ projekt for byfornyelse blev godkendt af kommunens politikere sidste år. Det er derfor meget ærgerligt for Frederiks, at netop samtidig bliver det statslige tilskud beskåret. Budgettet for en byfornyelse har for de senere projekter været på 8,4 – 9 mio. kroner, hvoraf staten har betalt 1/3 og Viborg Kommune resten – altså 5,6 – 6 mio. kroner.

Selv om Viborg Kommune har afsat store millionbeløb til Viborg Baneby, så må vi håbe og også forvente, at et tilsvarende beløb, og måske lidt mere for at dække af for det mindre beløb fra staten, kan afsættes til et Frederiks projekt. Med ½ mio. fra staten oveni, kan der vel stadig laves et fornuftigt projekt, som kan give byen et tiltrængt løft.

 

Flere detaljer om Frederiks’ projekt og hvilke projekter og budgetter, der tidligere er blevet gennemført, kan ses i dette nummer af medlemsbladet på side 10-11:

 

https://issuu.com/abchris/docs/borgernyt_2018-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           (indlæg fra Alhedens Borgerforening)

PRINCIPBESLUTNING

OM OMRÅDEFORNYELSE I FREDERIKS

Teknisk Udvalg skal på mødet den 29.11 behandle ansøgninger til puljen ”Byforskønnelse mindre byer 2017”. Forvaltningen indstiller, at alle ansøgninger kan imødekommes inden for budgettet på 3 mio. kr.

Ansøgningen fra Alhedens Borgerforening er også på listen, men da ansøgningen herfra, som den eneste, vedrører indsatsområdet ”Større by- og områdefornyelser”, er der ikke afsat budget til dette projekt. Forvaltningen har imidlertid i sin indstilling vurderet, at ansøgningen fra Alhedens Borgerforening opfylder hovedformålet og vurderer, at oplægget fuldt ud er dækkende grundlag, så der med udgangspunkt i materialet kan igangsættes en områdefornyelse for Frederiks by.

Der skal derfor nu tages politisk stilling til, om der indenfor de næste 5 år skal gennemføres en områdefornyelse i Frederiks efter byfornyelsesloven og indenfor hvilken økonomisk ramme, den skal gennemføres. Samtidig skal den økonomiske ramme afsættes i de kommende års budgetter. Der skal fortsat udarbejdes program inkl. indsats-, tids- og budgetplan, som skal godkendes af Byrådet.

Man anfører, at det vil være hensigtsmæssigt, at den politiske behandling af områdefornyelsens økonomiske ramme afventer udmelding af den statslige støtte (som desværre vil være mindre end tidligere år, formodentlig nu max. 500.000 pr. år!). Det venter man at få besked om i februar-marts 2018.

Herefter vil forvaltningen udarbejde et dagsordenspunkt med bl.a. udkast til økonomisk ramme for områdefornyelsen. På grundlag af den vedtagne politiske ramme, kan programskrivningen for områdefornyelsen startes op.

Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg træffer principbeslutning om, at der i 2018 skal igangsættes områdefornyelse i Frederiks.

Nu håber vi meget, at udvalget den 29.11 vil godkende indstillingen.

(indlæg fra Alhedens Borgerforening)

Ansøgning om byforskønnelse

Viborg Kommune har afsat en pulje på 3 mio kr til projekter, der kan forskønne landsbyerne i kommunen. Alhedens Borgerforening har indsendt ansøgning med baggrund i det projektarbejde for byfornyelse, der hidtil er blevet gennemført.

HER kan du læse en forkortet udgave af ansøgningen:

HER kan du læse hele ansøgningen og alle bilag:

(indlæg fra Alhedens Borgerforening)

 

Byfornyelsesprojekt for Frederiks?

Et arbejde, der skal lede til en byfornyelse i Frederiks, er blevet sat i gang. Borgerforeningen blev i marts inviteret til et møde, hvor emnet blev bragt på bane. Det er et emne, som Borgerforeningen længe gerne har villet tage op, så vi støtter absolut dette og vil meget gerne deltage.

 

Der er brug for en person, der kan være tovholder og koordinator, så mødet var enige om at spørge Ole Mølgaard, om han ville påtage sig jobbet. Det sagde han heldigvis ja til, sammen med sin hustru Lisbeth, så der blev udsendt indbydelser til et stort antal foreninger til et egentlig opstartsmøde, der blev afholdt den 16. juni.

Connie Stentebjerg er med for Borgerforeningen
Som på tidligere møder blev der også denne gang fremsat et utal af gode ideer og forslag, så det bliver noget af et arbejde at få disse gode hensigter indordnet i en samlet plan. Til at starte arbejdet blev der dannet en projektgruppe med 5 deltagere plus de to tovholdere. Fra Borgerforeningen deltager Connie Stentebjerg.

Borgermøde
Når projektgruppen er kommet i gang med arbejdet vil der blive indkaldt til et borgermøde for alle i Frederiks, og her håber man på, at en del borgere, som ikke nødvendigvis repræsenterer en forening, også vil melde sig og tage del i arbejdet med planlægningen.

Der vil uden tvivl blive behov for penge til at betale for kvalificeret rådgivning, tegninger m.m. Der er ikke taget stilling til, hvordan det kan løses, men nu vil Borgerforeningen i hvert fald sende en indstilling til Viborg Kommune i konkurrencen om at blive ’Årets landsby’ i kommunen. Hvis vi placerer os som nr. 1 eller 2 vil der være hhv. 50.000 eller 25.000 kr. i præmie, som vi vil øremærke til ovennævnte formål.

Viborg Kommune skal gennemføre projektet med økonomisk hjælp fra staten
Når projektet er udarbejdet, skal Viborg Kommune overtales, hvorefter de sætter deres folk på resten af projektet samt søger midler fra staten.

Vi håber det bedste – for vi trænger hårdt.

(indlæg fra Alhedens Borgerforening)