frederiks alhedens borgerforening

 Vælg i menu:

frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening

- søg på >> 118.dk Frederiks

- læs i   >> Uge-avisen Frederiks

Mangler du noget på siderne
eller har du korrektioner, så er du meget velkommen til at give din mening til kende.
Benyt kontaktformularen.

Bliv medlem (læs mere her)
Udfyld kontaktformularen nederst på siden og skriv din adresse i "Besked" feltet. Tryk 'Send', så får du tilsendt girokort.

Begivenhed til 'Frederiks kalender'
Udfyld kontaktformularen, beskriv aktiviteten og dato/periode sammen med dit navn og telefonnumer i "Besked" feltet. Tryk "Send".

En ny borger i byen?

Lån en stork af Borgerforeningen

frederiks alhedens borgerforening 100 år

Frederiks

Køb jubilæumsbogen - måske til en gave? 

Borgerforeningen har stadig bøger på lager, som kan købes (kun 50 kr):

hos Ole Mølgaard
tlf. 2023 5222
 

Smagsprøve her

Frederiks

OMRÅDEFORNYELSE I FREDERIKS                         Besked til Borgerforeningen ? 
Hvad sker der? Klik HER og følg med ​                             - brug formularen nederst på siden 

UDSTYKNING AF NYE GRUNDE TIL 28 BOLIGER I 2019

Kommunens befolkningsprognose 2018-33 forventer en årlig tilvækst på cirka 15 personer i Frederiks, men netop i 2019 tror man faktisk på, at der kan tilflytte hele 31 personer. De skal være velkomne, og nu bliver der også plads til, at de kan bygge hus på Solvænget!

En anmodning fra Frederiks i oktober 2016 foranledigede, at der i forslaget til ”Handleplan for kommunal byggemodning 2017-20” blev medtaget udstykning af 11 nye matrikler til boliger på området ved Solvænget. Ved revision af handleplanen i november 2017 blev udstykningen udsat til 2019 men nu for 14 grunde.

I efteråret 2018 er handleplanen igen revideret, og på Teknisk Udvalgs møde den 28. november indstilles til byrådets godkendelse, at byggemodning med en beløbsramme på 4.2 mio. kr. iværksættes i 2019 som følger:

Under lokalplan 328 byggemodnes 1 storparcel med plads til cirka 14 boligenheder i tæt/lav bebyggelse (delområde 1) samt 14 grunde til parcelhuse i åben/lav bebyggelse (delområde 2).

Der planlægges for yderligere 8 grunde i 2021 (delområde 3) samt for 10 grunde i 2022 i et endnu ikke lokalplanlagt område.

OMRÅDEFORNYELSEN I FREDERIKS
2. UPDATE: Det lykkedes desværre ikke at overbevise Landdistriktsudvalget om, at forvaltningens oplæg til finansiering af Frederiks områdefornyelse var både uretfærdig og utilstrækkelig. Udvalget valgte at rette ind efter forvaltningens oplæg i stedet for at kæmpe for landdistrikterne, som vi egentlig troede var udvalgets kerneopgave. Vi må blot håbe, at der alligevel har lejret sig en tanke hos udvalgets medlemmer, og at man i løbet af projektets gennemførelse vil finde mulighed for at supplere med flere midler, så også Frederiks områdefornyelse kan få en fair behandling. Nu vil det være op til det kommende projektarbejde at få det optimale ud af det afsatte beløb.

UPDATE: Der er naturligvis ikke tilfredshed med, at man uden nærmere begrundelse har skåret budgetrammen ned fra de først udmeldte 6 mio. kr. til nu 4.5 mio. kr! Det er væsentligt mindre, end hvad der har været til rådighed ved andre områdefornyelser og ikke tilstrækkeligt til de mange ønsker og forslag, som koordinationsgruppen har. 

Borgerforeningen/Styregruppe f. områdefornyelse og i hvert fald 1 privatperson har forud for mødet den 29.11 sendt kraftige indsigelser til byråd og udvalg, hvor man indtrængende beder om, at budgettet kommer tilbage på de minimum 6 mio. kr.
Læs skrivelsen her

------------------------------------------------------------------------------- tidligere indlæg ---------------------------------------

Som tidligere omtalt besluttede Teknisk Udvalg på mødet den 29. november 2017, at der skal udføres områdefornyelse i Frederiks.

Dermed imødekommes den ansøgning, som Alhedens Borgerforening havde indsendt den 10. september som kulmination på det arbejde, som Koordinationsgruppen havde udført i løbet af 2016-17 og Borgermødet den 17. januar 2017. Områdefornyelsen vil tage udgangspunkt i det omfattende materiale, der var en del af ansøgningen.
 

Kultur & Udvikling indstiller til udvalget:
-at der udarbejdes program for Områdefornyelse Frederiks inden for en budgetramme på 4.5 mio. kr.

og indstiller til byrådet:
-at der gives bevilling til anlægsudgifter på 500.000 kr.

 

BORGERINDDRAGELSE OG PROGRAMSKRIVNING
Der vil snarest blive etableret en lokal følgegruppe og valgt en ekstern rådgiver.

I januar 2019 vil arbejdet med borgerinddragelse og programskrivning blive sat i gang, og det forventes, at dette vil være afsluttet og klar til politisk godkendelse medio 2019 samtidig med frigivelse af budgetrammen.

Gennemførelsen af områdefornyelsen vil forløbe i årene 2019-2022.

Se hele dagsorden her:  https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Landdistriktsudvalget/2018/11/27112018180000201811271800#7

LOKALPLAN FOR XL-GRUNDEN GODKENT
UPDATE:  UPDATE: 
Det reviderede forslag til lokalplan blev godkendt af Teknisk Udvalg den 31. oktober 2018 og vil blive endeligt godkendt i Økonomi- & Erhvervsudvalget den 14. november. 3 nye høringssvar bliver ikke imødekommet.

Alle dokumenter og oplysninger kan ses her: 
https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Oekonomi-og-Erhvervsudvalget/2018/11/14112018201811141200#11

-----------

Det oprindelige forslag om etablering af et nyt boligområde samt udlægning af området i og omkring XL-bygningen til erhverv ser ud til at være uændret.

En væsentlig ændring er, at der nu kun etablering INDkørsel til forretningen fra S-svinget på Solvænget, mens UDkørsel nu skal ske fra bagsiden som hidtil.

En anden ændring er, at i stedet for at udvide rammen for erhvervsareal i Frederiks til 7.500 m2, vil man ’flytte’ 1.500 m2 fra området ved den tidligere Spar-butik til den nye Solvænget område, hvilket efterlader 1.000 m2 erhvervsareal ved Havrevænget.

En tredje ændring, som sikkert vil glæde de mange, som har gjort indsigelse, idet Brosonvej nu ikke længere vil indgå som trafikvej til det nye boligområde. Ind- og udkørsel hertil vil kun ske til Solvænget.

 

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2018-2033
Viborg Kommune har i marts 2018 udgivet Befolkningsprognose 2018-2033, der fremskriver befolkningstallet på baggrund af aktuelle data, forventede antal fødsler og dødsfald samt til- og fraflyttere. Udviklingen i boliger indgår også i beregningen.

FREDERIKS VÆKSTER 4,9%
Frederiks havde en svag tilbagegang i befolkning fra 2008 til 2015, hvor det faktiske tal faldt fra 1857 til 1797 beboere. Siden da har der været et betydelig tilvækst på 88 beboere til de 1885, som er tallet for 2018, svarende til en øgning på 4,9%.

15 PERSONER FLERE HVERT ÅR
Prognosen frem til 2033 forudser en årlig tilvækst på 0,5-1%, hvilket svarer til cirka 15 personer. I alt en stigning på 212 beboere til et befolkningstal på 2091. Det giver en samlet øgning på 11.25% over de 15 år.  

Som eneste undtagelse fra dette mønster regner man med en tilvækst på hele 31 personer i 2019, så nu er det på tide at planlægge familieforøgelsen og tage bestik at de nye grunde, som også planlægges udstykket på Solvænget i 2019!
 

NB. For en ukyndig iagttager virker det overraskende, nærmest påfaldende, at man i 2017-32 kun forventer tilbagegang i 2 af Viborgs mindre oplandsbyer - når der faktisk i 2012-17 var befolkningstilbagegang i hele 13 af kommunens mindre byer! At 5 års tilbagegang i disse små byer pludselig vil blive vendt til fremgang for næsten alle kan virke meget optimistisk, især i betragtning af kommunens voldsomme prioritering af Viborg by – men det kan måske bruges af Viborgs politikere og forvaltning som et hold-kæft bolsje til landsbyerne.

https://kommune.viborg.dk/acadre/Dagsorden/Files_1562_7508506/7508506-11-04-2018 - Bilag 28.01 Befolkningsprognose for Viborg Kommune 2018-2033.pdf

Fra generalforsamlingen den 27. marts 2018 - referat, regnskab, beretning >> KLIK

Frederiks mangler arealer

til erhverv

Borgerforeningen og Handels- og Erhvervs- foreningen er gået sammen om en skrivelse til Viborg Kommunes Teknisk Udvalg, hvor man gør opmærksom på, at de sidste arealer til erhverv i Frederiks nu er bebygget, og der findes ikke et eneste stykke jord i området, som er udlagt til erhvervsformål.

Det er naturligvis ikke holdbart, især da Frederiks er et udviklingsområde, hvor vi meget gerne ser, at flere erhverv etablerer sig, og at der også er mulighed for at nuværende virksomheder kan finde plads til udvidelser.

De to foreninger er ikke overbevist om, at Viborg Kommune har fokus på det problem, så med skrivelsen vil man gøre opmærksom på situationen og håber, at udvalg og forvaltning snarest muligt vil iværksætte udstykning af arealer til erhvervsbyggeri i Frederiks.

Skrivelsen kan ses her

Udvidelsen af Lyngsøparken på vej

På byrådets møde den 2. marts 2018 blev det godkent at købe 0,6 hektar jord af gårdejer Bent Johansen for 110.000 kr. til etablering skov som erstatning for det stykke fredsskov, der bliver inddraget til udvidelsen af Sol O Mio.

Selv om 6000 m2 ny skov ikke fylder meget, så er det i hvert fald godt, at det kommer som tillæg til Lyngsøparken og ikke i Undalslund ved Viborg, som man havde tænkt sig! På udklip herunder kan man se, hvor det nye stykke skov kommer.

Både i Frederiks' eget visionsoplæg fra 2008 og i kommunens egen plan er der forudset en noget større udvidelse af parken.

Det havde været skønt, hvis kommunen havde været storsindet nok til nu, da lejligheden bød sig, at købe hele området syd for den nuværende park og plante skov i det planlagte område og måske så græs i de planlagte boligområder (B), indtil byudviklingen kunne nå hertil.

Pjat, det var jo naturligvis alt for meget at forvente.

Større rundkørsel i Frederiks?
Tunnel under Viborg-Herning landevejen?

...det var et par af de forslag, som i 2016 blev indleveret med høringssvar til den nye trafikplan for Viborg Kommune. Et år senere er trafikplanen blevet udarbejdet og vedtaget af Teknisk Udvalg, og den forventes vedtaget af Byrådet den 20.12

Ud af de mange forslag for Frederiks-området var der tilsyneladende kun et, der vandt gehør i planen - en tunnel under landevejen. Umiddelbart set er der kun 2 emner i trafikplanen, som er af lokal interesse:

1. Cykelsti fra Grønhøj videreføres i tunnel under Viborgvej og derfra ad Nørregade til Trehusevej.

2.Ved Frederiks Skole vil blive gennemført et kommunalt pilotprojekt for udvikling af indsatser for vaner, adfærd og fysiske ændringer i bestræbelser på at forbedre trafiksikkerhed og tryghed i skolernes nærmoråde

Læs de nævnte 2 dele af trafikplanen her:

Cykelsti, tunnel
Trafiksikkerhed ved skole

Ny Frederiks-folder

Borgerforeningen har ladet udarbejde en ny 3- fløjet folder for og om Frederiks. Folderen vil blive uddelt fra foreningens bod på Snapstinget den 24. juni 2017 og vil også ligge ved de handlende samt bibliotek, læge, tandlæge m.v.

..klik på billedet                  ...eller se folderen her

HVAD SKER DER I FREDERIKS?       Se, hvad der vises på INFO-skærm i Dagli'Brugsen:

Besked til Alhedens Borgerforening, Frederiks