frederiks alhedens borgerforening

 Vælg i menu:

frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening

- søg på >> 118.dk Frederiks

- læs i   >> Uge-avisen Frederiks

Mangler du noget på siderne
eller har du korrektioner, så er du meget velkommen til at give din mening til kende.
Benyt kontaktformularen.

Bliv medlem (læs mere her)
Udfyld kontaktformularen nederst på siden og skriv din adresse i "Besked" feltet. Tryk 'Send', så får du tilsendt girokort.

Begivenhed til 'Frederiks kalender'
Udfyld kontaktformularen, beskriv aktiviteten og dato/periode sammen med dit navn og telefonnumer i "Besked" feltet. Tryk "Send".

En ny borger i byen?

Lån en stork af Borgerforeningen

frederiks alhedens borgerforening 100 år

Frederiks

Køb jubilæumsbogen - måske til en gave? 

Borgerforeningen har stadig bøger på lager, som kan købes (kun 50 kr):

hos Jørgen Maagaard
tlf. 4041 1822
 

Smagsprøve her

Frederiks

 Besked til Borgerforeningen                            Læs seneste nyt fra Borgerforeningen herunder
- brug formularen nederst på siden                        
- eller klik videre i topmenuen

NYT - -  Projekt "Frederiks Byfornyelse" er nu en del af denne hjemmeside. Klik videre i topmenuen

Ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 6. april 2017 kl. 19 på Dagcentret, Parkallé 2

1. Valg af dirigent og referent

2. Vedtægtsændringer (vedtægter og forslag til ændringer kan ses på her på hjemmesiden under menu: Borgerforeningen)

3. Valg til bestyrelse, 2 personer og 1 suppleant

4. Eventuelt

Borgerforeningen er vært ved en kop kaffe efter mødet

Generalforsamling:

Alhedens Borgerforening savner bestyrelsesmedlemmer

På Alhedens Borgerforenings generalforsamling tirsdag var der lutter positive og opløftende emner på dagsordenen, altså indtil man kom til punktet, hvor der skulle vælges 2 nye medlemmer af bestyrelsen. Den siddende bestyrelse havde spurgt vidt og bredt, men alligevel var der kun 1 kandidat til de to ledige poster, så generalforsamlingen måtte konkludere, at den siddende bestyrelse måtte fortsætte og snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor man så inderligt håber, at der i det mindste vil være 2 kandidater, der kan fylde de ledige pladser i bestyrelsen.

Baggrunden for miseren er, at der helt efter reglerne afgår 2 personer fra bestyrelsen, og ingen af de to er villige til genvalg. Formanden, Jørgen Maagaard, er den ene af de afgående. Han har siddet i Borgerforeningens bestyrelse i 9 år, heraf de fleste som formand, og han har været den drivende kraft bag de fleste af de mange projekter, som foreningen har gennemført i de senere år. Alle projekter har haft stor opbakning i lokalsamfundet, og fra alle sider møder foreningen ros og påskønnelse for det arbejde, der bliver gjort, senest med færdiggørelsen af renoveringen af det gamle banepakhus.

Man skulle tro, at med den lange liste over gode gerninger og foreningens generelle gode omdømme, ville der være stor interesse for at være en del af den succes, men det har desværre vist sig, at sådan er det ikke. Alle syntes det er godt og fint, og er glade for foreningens aktiviteter, men selv at tilbyde sig og bruge nogle få timer til lokalsamfundets bedste, dét er der åbenbart ikke overskud til. Bestyrelsen har dog ikke tænkt sig at opgive så let, så frem til den ekstraordinære generalforsamling vil man gøre en fornyet indsats for at få behjertede sjæle til at melde sig som kandidat til en 2-årig bestyrelsespost. Der er jo mange uden for bestyrelsen, som hjælper, så det er hverken besværligt eller tidskrævende at være med i bestyrelsen,

Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger. Det er der da også god grund til, for udover at gennemføre store projekter med støtte fra fonde, så har foreningen selv en særdeles sund og velproportioneret økonomi, så der er grundlag for, at også den kommende bestyrelse kan arbejde uden at skulle plages af økonomiske bekymringer. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent, var derfor ventet og blev applauderet fra forsamlingen.

Som sidste punkt på dagsordenen havde bestyrelsen efter indstilling bestemt, at Jørgen Maagaard skulle udnævnes til æresmedlem af Alhedens Borgerforening. En ære, som kun ganske få tidligere har modtaget, og det var da også en glad og højlydt overrasket formand, som takkede for udnævnelsen, der blev motiveret af Connie Stentebjerg fra bestyrelsen med baggrund i de mange års ihærdige arbejde for Borgerforeningen og de mange projekter, som han har været initiativtager og drivende kraft for.

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive annonceret i pressen samt på foreningens hjemmeside og facebook.

 

"Åbent pakhus"
Se billedserie fra renoveringen

Klik her

...det endte godt:
Erstatningsskoven etableres ved Lyngsøparken!


Som det har været oplyst på Borgerforeningens hjemmeside, vil der blive inddraget 4000 kvm fredsskov fra Lyngsøparken til udvidelse af Sol-O-Mio. Det er der stor forståelse for. Når fredsskov inddrages, er der lovkrav om, at der skal genplantes 1½ gang ny fredsskov som erstatning, og forvaltningen foreslog i sit oplæg til lokalplanændring, at erstatningsskov kunne etableres på arealer ved Undalslund i Viborg!

Det var Borgerforeningen ikke enig i, idet vi jo mener, at erstatningsskov netop skal erstatte det tabte, ikke kun i omfang men også på det pågældende sted, og at genplantning derfor helt naturligt burde ske i umiddelbar forbindelse med den eksisterende Lyngsøpark.

Teknisk Udvalg var enig i denne indsigelse og besluttede ved første behandling, at der skal tilstræbes at finde erstatningsareal ”i umiddelbar forbindelse med lokalplanområdet”. Denne formulering imødekommer Borgerforeningens ønske, og det var vi tilfredse med.

Da forvaltningen efterfølgende sendte lokalplanforslaget i høring, var det meget overraskende ikke politikernes afgørelse, der kunne læses, men en formulering om, at der skal etableres erstatningsskov ”andetsteds”! Det betyder i klart sprog, at forvaltningen ikke har tænkt sig at rette sig efter det politiske udvalgs afgørelse, og at der med den formulering åbnes mulighed for, at beplantning kan ske – ja, formodentlig i Undalsslund.

5 borgere i Frederiks sendte høringssvar med protest mod denne ændring, og alle pegede på, at erstatningsskov naturligvis skal etableres i umiddelbar forbindelse med Lyngsøparken, akkurat som det var politisk bestemt. Byrådet har nu afgjort, at man vil imødekomme indsigelserne.

Forvaltningen havde følgende bemærkninger til forslaget:
”I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag 471 søgte forvaltningen at finde kommunale arealer i Frederiks med mulighed for tilplantning med skov. Dette var ikke muligt, hvorfor der i teksten står, at der skal plantes erstatningsskov andetsteds. På baggrund af de modtagne indsigelser har forvaltningen kontaktet ejer af landbrugsjord umiddelbart syd for lokalplanområde 471. Han er indstillet på at sælge 6000 m2 af sin jord til etablering af skov - som erstatning for nedlæggelse af 4000 m2 fredskov i forbindelse med udvidelse af børnehaven Sol O Mio. Forvaltningen anbefaler, at der frigives penge fra anlægsprojektet til køb af 6000 m2 landbrugsjord, der tilplantes med skov, ved lokalplanens realisering”

Den 1. marts blev lokalplanforslaget endeligt behandlet og besluttet, og heldigvis havde forvaltningen, som det fremgår, besindet sig og ændret indstillingens ordlyd til det, som udvalget tidligere havde bestemt. Efter vedtagelse i Teknisk Udvalg bliver det Økonomi- og Erhvervsudvalget, der endeligt skal blåstemple beslutningen, og det vil naturligvis også ske.

Denne afgørelse er dejlig og yderst fornuftig, omend man må bekræftes i formodningen, at forvaltningen ikke havde gjort sig de store anstrengelser i første omgang for at finde en mulighed for at erhverve jord til at udvide Lyngsøparken. Men det var åbenbart ikke så vanskeligt, når man spurgte jordens ejer.

 

HVAD SKER DER I FREDERIKS?       Se, hvad der vises på INFO-skærm i Dagli'Brugsen:

Større rundkørsel i Frederiks?
Tunnel under Viborg-Herning landevejen?

I Teknisk Udvalgs referat fra 30. nov vedr. trafikplan for Viborg Kommune kan man læse de forskellige høringssvar, som er indkommet, og de i overskriften nævnte er 2 af dem. 

Læs resumé af høringssvar her (side 4 og 5 omhandler Frederiks området).
Samtlige høringssvar i fuld ordlyd kan læses via
link på denne side 
Læs hele referatet her 


Et par interessante forslag er kommet fra borgere i Viborg by:

  • Forslag om at genetablere Viborg-Herning banen (!)
  • Forslag om ensartet takststruktur i hele Viborg Kommune - udbredelse af "Viborgbilletten".

Flere byggegrunde i Frederiks?

Seneste: 11 GRUNDE TIL BOLIGER PLANLÆGGES BYGGEMODNET PÅ SOLVÆNGET I 2018.

Forvaltningen i Viborg Kommune har i handlingsplan for byggemodninger foreslået, at der i 2018 skal byggemodnes 11 grunde til boliger på Solvænget i Frederiks. Teknisk Udvalg har på sit møde 4/1 godkendt forslaget.

Mange så gerne, at der blev udstykket grunde i området ved Havrevænget, hvor der er plads til 21 grunde. Disse mulige grunde er da også med i kommunens oversigt, men de er privatejede, og en byggemodning af dem ikke med i handlingsplanen.

Der er grund til at være tilfreds med, at der nu bliver gjort plads til flere nye boliger på Solvænget, og med den store Sol-O-Mio lige overfor, er det da også et oplagt sted for børnefamilier.

-------------------------------------

I oktober kunne man læse i pressen og i mødereferat, at Teknisk Udvalg i Viborg kommune gav støtte til at udstykke nye parcelhusgrunde i Skelhøje og Kølvrå. Det er meget positivt, og det tror vi, at alle i kommunens landområder vil kunne støtte.

Med opbakning fra Alhedens Borgerforening og Initiativgruppen for byfornyelse i Frederiks blev der 12.10.2016 sendt en skrivelse til udvalget, hvor der bliver gjort opmærksom på, og begrundet, at også i Frederiks vil der snart være behov for at udstykke nye arealer til byggegrunde. Skrivelsen opfordrer derfor udvalget til at medtage Frederiks i de igangværende vurderinger af nye udstykninger i kommunen.

Kommunens planchef har venligt takket for henvendelsen og oplyst, at skrivelsen vil blive forelagt Teknisk Udvalg, når der skal tages stilling til det kommende års byggemodninger, hvilket forventes at ske på møde den 30/11 eller 4/1.

Nu ved de det i alle tilfælde. Så må vi håbe, at de træffer nogle gode beslutninger, så den positive udvikling i byggeriet i Frederiks kan fortsætte i de kommende år.

Se skrivelsen her

Kommunens forvaltning foreslår at flytte 4000 m2 af Lyngsøparken til Viborg!

Efter udvalgsmødet: "at det tilstræbes, at finde erstatningsarealer til skov i umiddelbar forbindelse med området" - så genplantningen er nu flyttet tilbage til Frederiks/Lyngsøparken, hvor den hører hjemme.

Seneste: Lokalplanen er sendt i høring men med formulering "andetsteds" i stedet for den vedtagne. Flere i Frederiks har sendt indsigelse. 

----------------------------------------------
Sol-O-Mio skal som bekendt udvides betragteligt, og det er klart, at der er brug for at tage en bid af Lyngsøparken til det formål. Det er en fin placering for en børneinstitution, så det tror vi, at de fleste er helt med på.

Da området er fredsskov, skal der genplantes mindst tilsvarende fredskov, og her er det så, at forvaltningen indstiller til Teknisk Udvalg, at denne genplantning skal ske i Undalslund i Viborg!

Det er Alhedens Borgerforening meget imod, idet vi helt klart mener, at genplantningen selvfølgelig skal ske som en udvidelse af Lyngsøparken. Forslaget er efter vor mening helt uhørt, og der er sendt en skrivelse til Teknisk Udvalg, hvor der gøres indsigelse mod det

Læs mere her:

Planer for Frederiks:

 

Besked til Alhedens Borgerforening, Frederiks